Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I)  на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-1460/2020-02 од дана 12.11.2020.године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-8409/2020 од 28.10.2020.године,  В.Д. Директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

 1..Медицинска сестра техничар у хемодијализи – Одељење интерне медицине 3 – Одељење за хемодијализу са нефрологијомСлужба интерне медицине – Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године,Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца

Опис: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена   редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и        шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорaн је начелнику, шефу оделења, главној  сестри оделења. Радно место са повећаним ризиком.

 

2..Медицинска сестра техничар у операционој сали  – Одељење операционе јединице са стерилизацијом – Сектор за хируршке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                  Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња  медицинска школа  општег или акушерског смера, положен стручни испит, лиценца

Опис:Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Инструментира  код оперативног захвата и интервенција у оперативној сали, учествује у нези, терапији   болесника у постоперативном току према упутству доктора на листи за терапију. Води  рачуна о снабдевености исправности апарата и стерилности материјала и инструмената  који се употребљавају при операцији. Уредно води медицинску документацију, шаље  потребне извештаје и даје предлог главном инструментару и начелнику службе за побољшање рада из свог домена. Одазива се на позив без обзира на време ради инструментирања код указивања хитне медицинске помоћи. Ради и друге послове које одреди главни инструментар и за свој рад одговарна је  главном инстументару, начелнику Оделења и начелнику Сектора.  Радно место са повећаним ризиком.

 

 

3..Возач санитетског возила у болничким установама  – Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања – Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                Извршилац 1 

                                                                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године или Средње стручно образовање у трајању од три године - Завршена школа за КВ возача, положен возачки испит Б категорије, 6 месеци радног исксутва.

Опис:  Врши хитан санитетски превоз пацијената као и  санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан,  помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, врши и друге врсте превоза у зависности од потребе службе/одељења. Одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме  у возилу. Води путне радне налоге за санитетска  возила  службе, свакодневно врши контролу исправности возила, контролу воде, горива, моторног уља, пнеуматика и брине о правовременом одржавању и исправности возила. За свој рад одговоран је начелнику службе/одељења. Ради и друге послове из домена своје стручности, а по налогу начелника службе / одељења.Радно место са повећаним ризиком.

  

                                                                         

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења о положеном стручном испиту

-  Фотокопија Лиценце односно Решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

-  Потврда о радном искуству ( за возача санитетског возила у болничким установама)

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

    -  Уверење о држављанству ( да није старије од 6 месеци)

 

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада. У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                        В.Д. ДИРЕКТОРА

2.Националној служби за запошљавање              ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                        СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                          Прим.др Драган Малобабић