Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

 

          за пријем у радни однос једног извршиоца за радно место Лабораторијски техничар“- на одређено време у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи, пуно радно време,за рад у Одељењу лабораторијске дијагностике у Тополи.

 

Услови: 

     - Завршена средња медицинска школа лабораторијски смер,

     - Положен стручни испит,

     - Најмање 6 година радног искуства у звању лабораторијског   техничара,

     - Знање рада на рачунару.

         

 Опис послова за наведено радно место утврђен је актом,односно Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

         

            Уз пријаву за оглас обавезно је доставити следећу документацију:

     

       - кратку радну биографију,

      - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,

       - доказ о положеном стручном испиту

       - доказ о радном искуству,

      - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

     

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти путем поште на адресу:Дом здравља „Свети Ђорђе“ ул.Булевар Вожда Карађорђа број 67,34310 Топола са назнаком “Пријава на оглас“ или лично предати у Правној служби Дома здравља“Свети Ђорђе“ у Тополи на истој адреси.

          Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

          Послодавац може позвати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

          Неблаговремене,непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

др  Јовица  Жикић,вд директора