Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 684/1 од 29.01.2021.године, у складу са Закључком 51  број 112 - 11087/2020 од 25.децембра 2020.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на предлог Министарства здравља Републике Србије, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, до 30.04.2021. године са пуним радним временом  због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 

  • КУВАР.....................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

  • Ради на припреми свих врста јела;
  • Стара се о економичности у припремању хране по важећем нормативу;
  • Издаје, проционира припремљену храну и одговоран је за исправност, укус и изглед;
  • Води тачну евиденцију о броју издатих оброка;
  • У одсутности вође смене, а према налогу шефа кухиње преузима улогу вође смене кухиње;
  • Одговоран је за хигијенско - санитарну исправност просторије, радних површина и средстава са којима обавља своју делатност;
  • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
  • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосреднних руководилаца;

 

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 23.11.2020. године бр.03-10846/1.

 

- са средњим  образовањем III или IV степеном стручне спреме, Угоститељско -туристичке струке

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

 

-Диплома о  завршеном средњем образовању, III или IV степен, угоститељско – туристичке струке - Кувар;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време до 30.04.2021.године,  за  радно место Кувар“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић