ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА 17.02.2021.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Министарство здравља оглашава и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-1659/2020 od 21.фебруара 2020. године и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112—9670/2020 од 27. новембра 2020. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају:

 

            Министарство здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

            II Радно место које се попуњава: 

  1. Радно место за праћење опремања здравствених установа и инвестициона улагања у здравствене установе у Групи за развој људских ресурса, опремање и инвестиционо улагање у здравственим установама, разврстано у звање саветник, Сектор за организацију здравствене службе – 1 извршилац.

Опис послова: Припрема критеријуме и мерила за утврђивање приоритетних програма и пројеката за инвестиције у здравству који ће се финансирати из средстава буџета; прати стање и учествује у изради информација о стању опремљености здравствених установа у погледу кадра, опреме и простора; анализира и израђује информације о опремљености здравствених установа; учествује у изради предлога буџета и финансијског плана у делу који се односи на инвестициона улагања у здравству (радови и опрема); прати трошкове одржавања најважније опреме; врши процену иновативних приступа одржавања опреме; учествује у раду комисије за одређивање приоритета за набавку медицинске опреме и инвестициона улагања у здравствене установе; сарађује са здравственим установама у вези са одржавањем опреме; обавља идруге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља: техничко-технолошких наука или научне области економске науке или медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

  1. Радно место за административне послове Комисије за увођење нових здравствених технологија и РСК у Група за здравствене технологије, традиционалну медицину и праћење спровођења националних програма и стратегија, разврстано у звање референт, Сектор за организацију здравствене службе - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља административне послове за Комисију за увођење нових здравствених технологија; пружа техничку подршку у изради сагласности за увођење нових здравствених технологија; ажурира базу података издатих сагласности; прикупља податке за  припрему предлога докумената јавних политика; обавља техничку подршку у припреми инструкција и стандарде у процесу израде докумената јавних политика; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или природног  смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада:  Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

  1. Радно место за мониторинг дрога и зависности од дрога у Групи за мониторинг дрога и зависности од дрога, Одељење за психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, разврсатно у звање млађи саветник, Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре - 1 извршилац.

Опис послова: Прикупља податке о доступности превентивних услуга, услуга лечења и осталих услуга; анализира и податке о кључним показатељима стања злоупотребе дрога који се односе на појаву и узроке употребе дрога међу општом популацијом; прикупља податке о капацитетима потребним за лечење болести зависности; припрема извештаје о зависницима од дрога и повременим корисницима дрога који су у поступку одвикавања, које воде овлашћена установе, које обављају поступак заштите и пружања помоћи; анализира и усклађује податке о потребама за лечењем зависника од психоактивних супстанци; анализира податке о инфективним болестима повезаним са употребом психоактивних супстанци и анализира податке о морталитету повезаном са употребом психаоктивних супстанци; учествује у изради извештаја за EMCDDA; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља: медицинских наука, природно-математичких наука и друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година стажа у државним органима, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

  1. Радно место за подршку Систему раног упозоравања о новим психоактивним супстанацама, размену података и извештавање у Групи за мониторинг дрога и зависности од дрога, Одељење за психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, разврсатно у звање млађи саветник, Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре - 1 извршилац.

Опис послова: Сарађује са надлежним институцијама у земљи и иностранству везане за Систем раног упозоравања ради брзе размене података о производњи, трговини, употреби и ризицима од појаве нових дрога; обавља послове хитног извештавања надлежних установа на националном и европском нивоу о појави нових психаоктивних супстанци; доставља информације о новимпсихаоктивних супстанцама свим надлежним институцијама; врши послове везане за координацију Система раног упозоравања са свим надлежним институцијама; организује састанке са институцијама из мреже Система раног упозоравања; обавља оперативне послове за припрему за рад Комисије за психоактивне контролисане супстанце и послове у вези са израдом Списка психоактивних контролисаних супстанци; учествује у прикупљању података о индикаторима понуде психоактивних контролисаних супстанци; учествује у изради извештаја за EMCDDA; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља: медицинских наука, природно-математичких наука и друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

  1. Радно место за подршку у пословима извршења буџета у Одсеку за финасијско-материјалне послове, Одељење за финансијске послове, разврстано у звање сарадник, Секретаријат министарства- 1 извршилац.

Опис послова: Припрема податке и комплетира документацију за реализацију плаћања у складу са процедурама Управе за трезор; учествује у припреми и изради захтева за креирање преузетих обавеза и захтева за плаћање корисницима буџетских средстава по утврђеним апропријацијама и квотама у складу са процедурама Управе за трезор; учествује у припреми извештаја о извршењу буџета по одређеним програмима и пројектима; евидентира и архивира документацију; сарађује са другим унутрашњим јединицама Министарства у циљу комплетирања документације ради реализације плаћања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

  1. Радно место за правне послове и информације од јавног значаја у Групи за правне и опште послове, Одељење за правне, опште послове и управљање људским ресурсима, разврстано у звање саветник, Секретаријат министарства – 1 извршилац

Опис послова: Учествује у обједињавању мишљења сектора на нацрте закона и других прописа других државних органа и организација; припрема одговоре на судске поднеске (тужбе, предлоге за мирно решавање спора и предлоге за принудно извршење) и припрема одговоре на посланичка питања из делокруга рада Секретаријата; припрема годишњи програм рада Министарства и годишњи извештај о раду Министарства; поступа по захтевима тражиоца информација у складу са прописима о доступности информација од јавног значаја, обезбеђује увид у документа који садрже тражене информације иприпрема обавештења о поседовању информација од јавног значаја; израђује годишње извештаје поверенику за информације од јавног значаја и информатор и сарађује са повереником за информације од јавног значаја; припрема Информатор о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области  правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

  1. Радно место инспектор за биомедицину у Групи за инспекцијски надзор у области биомедицине, разврстано у звање саветник, Управа за биомедицину Министарства здравља - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области биомедицине; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију здравствених установа, приватне праксе, односно других правних лица под надзором; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из области медицинске науке или биолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, ул. Пастерова бр.1.

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста (писмено),
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“,(поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови

(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, израду секторских анализа, идентификовање ресурса неопходних за управљање јавних политика - costing) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити и Уредба о плану мреже здравствених установа) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности делокруга радног места  (Закон о буџету Републике Србије) провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада административни послови

(канцеларијско пословање, израду потврда и уверења о којима се води службена евиденција, припрему материјала и вођење записника на састанцима) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити и Уредба о плану мреже здравствених установа) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности делокруга радног места  (Закон о општем управном поступку) провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови

(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о психоактивним контролисаним супстанцама  и Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о општем управном поступку) провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови

(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о психоактивним контролисаним супстанцама  и Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о општем управном поступку) провераваће се писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 5:

Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални  послови (извршење буџета) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о планском систему Републике Србије) провераваће се писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 6:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови

(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон о здравственом осигурању) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о државној управи и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја) провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 7:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови

(општи управни поступак и управне спорове, основе прекршајног права и прекршајни поступак, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из надлежности и организације органа (Закон трансфузијској медицини, Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи и Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о општем управном поступку) провераваће се писмено путем симулације.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства здравља

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.

 

V Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1.-7. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет провераваће се путем психометријских тестова) – стандардизованим инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства здравља, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства здравља или у штампаној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.

 Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);  оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радно место под редним бројем 7.)

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је  оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

XIV Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним испитом за инспектора немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за инспектора.

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 22. марта 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

 Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе или путем телеграма), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверења о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља.

 

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.