Дом здравља Тутин

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Тутин“ за 2020.год. и 2021.год.и Правилника о организацији послова Дома здравља Тутин систематизацији радних места, в.д.директора доноси Одлуку, којом расписује

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време на радном месту :

 

                    - 2 доктора медицине

                    - 2 медицинске сестре- техничара

                    - 1  возач у хитној медицинској помоћи

                    - 1 спремачица

 

за доктора медицине                                                                                                                                           VII степен стручне спреме, положен стручни испит,лиценца

Опис послова

Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе и спроводи здравствено -васпитни рад. Врши прегледе, дијагностику и одређује начин и врсту лечења пацијената. Указује хитну медицинску помоћ. Спроводи кућно лечење и палијативно збрињавање пацијената. Прописује лекове, медицинска средства. и одређене врсте медицинско - техничких помагала. Упућује пацијенте на лабораторијску, рендген и ехо дијагностику и на консултативно - специјалистичке прегледе као и на болничко лечење у стационар Дома здравља или у установе секундарног и терцијерног нивоа и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења. Даје оцену о здравственом стању пацијената, утврђује дужину привремене спречености за рад и упућује пацијенте на оцену радне способности односно инвалидности. Води прописану медицинску документацију и евиденцију. Предлаже мере за унапређење стручног рада и побољшања ефикасности у раду. Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

 

за  медицинску сестру- техничар                                                                                                                    IV степен стручне спреме, положен стручни испит,лиценца

Опис послова

Обавља пријем пацијената. Припрема и води прописану медицинску документацију и евиденцију. Учествује у изради извештаја о раду. Припрема материјал и врши стерилизацију. Спроводи терапијске процедуре по налогу лекара и обавља послове функционалног испитивања: екг , превијање пацијената, промена катетера и друге сличне послове. Ради на пословима требовања медицинског, санитетског и потрошног матријала. Врши контролу хигијене просторија. Спроводи здравствено - васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и терену. Фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РЗЗО-у у складу са номенклатуром. Исправља накнадно оспорене фактурисане услуге, настала личном грешком приликом уноса. Наплаћује услуге на фискалној каси. Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

за  возача

III степен стручне спреме,средње стручно образовање,возачка дозвола б категорије

Опис послова

Ради у тиму са доктором медицине и медицинском сестром – техничарем.Врши хитан превоз повређених и оболелих.                                                                                                               Помаже медицинској сестри – техничару приликом ношења непокретних болесника на носилима или на покретној столици.Стара се о техничкој исправности возила хитне медицинске помоћи.Пере и одржава чистоћу возила.Води евиденцију о путним налозима.Води евиденцију о потрошњи горива и мазива. Стара се да возило буде у исправном стању за јавни саобраћај у складу са важећим прописима. Контактира са овлашћеним сервисерима приликом оштећења или неког већег квара на возилу, а о свим већим кваровима одмах обавештава шефа техничке службе. Правда утрошак горива и мазива. Врши регистрацију возила. Превози потребан материјал по службама и здравственим амбулантама Дома здравља.  Обавља и друге послове по налогу шефа одељења и доктора медицине овлашћеног да изда налог.

 

за  спремачицу                                                                                                                                                      I степен стручне спреме-основна школа

Свакодневно спремање и чишћење просторија у којима се обавља здравствена делатност, санитарних просторија, радних, управно-административних и заједничких просторија и о томе води евиденцију. Генерално спремање, прање и чишћење једном месечно а по потреби и чешће.Свакодневно скупљање отпада и других отпадака из радних просторија. Свакодневно скупљање медицинског отпада, одлагање на прописана места, одржавање хигијене места где се одлаже медицински отпад и вођење евиденције о томе. Свакодневно одржавање хигијене саниратних просторија-прање и чишћење, вођење рачуна о сапуну у дозерима и тоалет папиру и вођење евиденције о томе. Пријављивање неисправности уређаја и инсталација у саниратним чворовима. Стара се о исправности апарата за одржавање чистоће и пријављивање неисправности шефу техничке службе. Требовање материјала за одржавање чистоће. Вођење потребне евиденције утрошка хигијенског материјала. Обавља курирске и других послове по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

        -    Фотокопију дипломе ,      

        -    Фотокопију /исчитану личну карту

Уверење о држављанству

      - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља  Тутин, ул. БогоЉуба Чукића 12, Тутин, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа у листу ,,Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на Огласној табли Дома здравља Тутин од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

 

в.д.директора Дома здравља Тутин

др Кемал Ћоровић