Дом здравља „Врачар“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 96 од 31.12.2019.) а у складу са Закључком 51 број: 112-11088/2020 од

  1. 25. децембра године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише,

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време,

са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

 

I ДОМАР - МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА  у Служби заједничких послова, техничка  

      служба  -  1 извршилац са пуним радним временом

      

II – Услови:  IV степен стручне спреме

 

III  - обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава; – обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; – припрема објекте, опрему и инсталације за рад; – обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; – пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; – прати параметре рада и подешава опрему и постројење; – обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; – води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
  • Уверење о држављанству

 

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                             

 

 

Дом здравља „Врачар“

Ул. Велимира Бате Живојиновића бр.

11 000 Београд

Са назнаком „ЗА КОНКУРС“

(ДОМАР – МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА)