SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. Stav 1. tačka 3) i  člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br. 96/2019), te odluke v.d.direktora od 04.03.2021. br.24/1-1

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

 

Jednog  (1)  službenika za odnose sa javnošću i marketing  ,   za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za upravljanjem smeštajnim kapacitetima , na određeno vreme do dve godine  – za puno radno vreme, sa opisom poslova koji su utvrđeni   Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa ( stručna sprema / obrazovanje ):

  • na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, ekonomskog ili turističkog smera, dipl. Ekonomista ili dipl. Turizmolog;
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, ekonomskog ili turističkog smera, dipl. Ekonomista ili dipl. Turizmolog;

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

  • znanje rada na računaru;
  • znanje stranog jezika (B ili C1 / srednji ili viši stepen);

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopiju lične karte (izvod)
  • kopija kartona o vakcinama (MMR)  iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti postavljeno na oglasnu tablu Specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste, te na web stranici SBR „Banja Kanjiža“.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu poštom ili lično:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

NARODNI PARK BB

24420 KANJIŽA

 

sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove službenika za odnose sa javnošću i marketing“

                                                                                                   

 

v.d.direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić,dipl.ecc.master