Закони и правилници у домену здравствене заштите

Закони

• Закон о здравственој заштити
• Закон о здравственом осигурању
• Закон о правима пацијената
Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести („Зојин закон“)
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

 

Правилници

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину
Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања
Правилник о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
• Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
Правилник о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа