Oпшта болница Сента, Сента

На основу члана 7 и 8 Колективног уговора код Опште болнице Сента, директор Опште
болнице Сента расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до повратка
привремено одсутног запосленог:

1.) медицинска сестра/техничар у смени – 1 извршиоца.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Јавног огласа су општи
услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 ) и посебни услови утврђени
Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Сента.
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
Стручна спрема / образовање
 средње образовање медицинске струке
Додатна знања/ испити/ радно искуство
 стручни испит;
 лиценца или Решење о упису у комору;
 најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

III

Уз пријаву се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији следећа документа:
- Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору
- Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- mail
адресом.

IV

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Служба за правне и економско-финансијске послове Опште
болнице Сента.

VI

Јавни оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање
Сента, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на сајту
Опште болнице Сента.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли
Националне службе за запошљавање Сента.
Пријаве се подносе на адресу: Општа болница Сента, 24400 Сента, ул. Карађорђева
бр. 64., или непосредно у управи код секретара Опште болнице Сента.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Опште болнице Сента.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон 024/815-111.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА
Опште болнице Сента
Др Беата Чаки