Дом здравља Житиште

ОГЛАС
за радно место

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Број извршилаца: 1 (један)

Врста радног односа: радни однос на одређено време, до 4 месеца, због повећаног обима посла

Радно време: пуно-40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

Завршена средња медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар

Положен стручни испит

Лиценца за рад или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара

Држављанство Републике Србије

Положен возачки испит Б категорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Фотокопију личне карте (или очитана лична карта)
  • Фотокопију дипломе о завршеној школи
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
  • Уверење о држављанству
  • Фотокопија возачке дозволе
  • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • Доказ о имунизацији Хепатитис Б.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,  као и оверене фотокопије документа којима се доказује испуњеност услова огласа, достављају се на адресу: Дом здравља Житиште, ул. Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.