Zavoda za hitnu medicinsku pomoć "Niš"

O  G  L  A  S

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa sa diplomiranim pravnikom, sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla, na određeno vreme najduže do 30.06.2021.godine,

                                                      

                                                      

broj izvršioca: 1  (jedan)  DIPLOMIRANI PRAVNIK

       

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

  • Završenpravni fakultet,  VII  stepen stručne spreme

  dopunski  uslovi :

- Pre zaklјučenja Ugovora o radu,  uverenje da kandidat nije osudjivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci).

      

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
  • Diplomu o završenom pravnom fakultetu,  VII stepen stručne spreme,(overena fotokopija), 
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
  • Kratku biografiju CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zavod za hitnu  medicinsku pomoć „Niš“ 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za dipl.pravnika“ . Kandidati podnošenjem prijave daju saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć „Niš“ u Nišu, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.
     

 

v.d.DIREKTOR 
dr Slavolјub Živadinović

spec. urgentne  medicine