Дом здравља Гроцка

О Д Л У К У   О  П О Т Р Е Б И  З А С Н И В А Њ А

Р А Д Н О Г  О Д Н О С А  Н А  Н Е О Д Р Е Ђ Е Н О  В Р Е М Е

 

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља Гроцка, за следећа радна места:

 

1) У Заједничкој служби Дома здравља Гроцка:

  • Eкономски  техничар sa IV четвртим степеном стручне спреме.

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

За радно место под бројем 1)  економиски техничар  са IV степеном стручне спреме,  кандидат треба да испуњава:

- завршен средњу економску школу (звање економски техничар са IV степеном стручне спреме);

- познавање рада на рачунару;

-најмање годину дана радног искуства на пословима који захтевају звање економиског техничара  из области здравства.

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место економског техничара, подноси следећу документацију:

- фотокопију дипломе о економској школи;

-потврду о траженом радном искуству на пословима који захтевају звање  економиског техничара у здравственој делатности;

- фотокопију личне карте;

- кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства“ бр.17  Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

IV

Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС као и на веб сајту Дома здравља Гроцка.

 

V

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради  објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

                       

                                                                                                   Директор

                                                                                      с.р. др Небојша Благојевић