ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

 ЈАВНИ ОГЛАС

  за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ПЕРАЧЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије.

 

- Опис посла: на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији; врши прикупљање и прање лабораторијског посуђа и прибора; дистрибуира чисто и осушено лабораторијско посуђе; одржава чистоћу ормана и полица за реагенсе; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

- Услови:

  • Основно образовање.

 

- Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на сличним пословима ће се сагледати као предност.

(Претходно радно искуство на пословима прања лабораторијског посуђа контаминираног органским растварачима у циљу обезбеђења поверења у добијене резултате испитивања; Претходно радно искуство на пословима прања лабораторијског посуђа које се користи за узорковање, складиштење реагенаса и стандарда и за испитивање узорака као и септи од тефлона које се користе за затварање стакленог лабораторијског посуђа; Претходно радно искуство на пословима прања лабораторијског посуђа које се користи за: анализу узорака на садржај тешких метала, за припрему и анализу узорака за нутритијенте и минерале, за припрему и анализу узорака за неметале и одређивање физичких параметара, одређивање фосфата, узимање узорака за лакоиспарљива органска једињења, анализу узорака за полуиспарљива органска једињења; Обученост за рад са машинама за прање лабораторијског посуђа, припрема судова и сушење).

Пожељно је да кандидат достави изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство за горе наведене додатне услове.

 

 - Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 

  • диплому/уверењео завршеној основној школи;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних;
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

 

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

                                                                         

 

         ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

                                                                                           ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

 

                                                                                              Проф. др Душанка Матијевић