Дом здравља Трговиште

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – један (1) извршилац,

на одређено време до 30.јуна 2021.год., са пуним радним временом  у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, због замене одсутне запослене која се налази на специјализацији.

Услови за заснивање радног односа су:

Поред општих услова за заснивање радних односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 • Завршен Медицински факултет,
 • Положен стручни испит,
 • Лиценца,
 • Положен возачки испит „Б“ категорије,
 • Најмање 12 месеци рада у здравственој заштити.

Опис послова : према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Трговиште.

Заинтересовани кандидати подносе:

 • Пријаву за оглас
 • Краткуличну и радну биографију (CV) са адресом и контактом телефона.
 • Фотокопију личне карте,
 • Фотокопију возачке дозволе,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена.
 • Оверену фотокопију уверења о држављанству,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценцеиздате од надлежне Коморе (или решење о упису у именик надлежне Коморе).
 • Доказ о радном искуству.

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које  заснива радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије,  у листу “ послови „ код Националне службе за запошљавање и веб сајту Дома здравља Трговиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком " за оглас " на адреси:

Дом здравља Трговиште

Улица: Краља Петра I Карађорђевића број 81

17525 Трговиште

 

Кандидати који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, али исту могу  преузети у просторијама правне службе Дома здравља Трговиште.

У складу са чланом 9. став 3. Посебног Колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), одлуку о избору кандидата који су се пријавили за наведено радно место, доноси директор Дома здравља Трговиште.

Са изабраним кандидатом биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду(„Сл.Гласник РС“, бр.24/05, 61/05,54/09,32/13,75/14,13/17-одлука УС и 113/2017 и 95/2018)  и Посебним Колективним уговором за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Сл.Гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I).

За све информације можете се обратити на телефон 017/452-210