Дом Здравља „др Милорад Михајловић“ Ражањ

 ЈАВНИ ОГЛАС  

 

За пријем у радни однос :

1/једне медицинске сестре а  са пуним радним временом на одређено време а због замене запослене за време породиљског одсуства, одсуства по основу неге детета и посебне неге детета 

Услови:

       -  Средња медицинска школа IV степен

       -  Положен стручни испит        

        - Поседовање лиценце

Потребна документа/оверена фотокопија/ су:

         -диплома средње медицинске школе

         -уверење о положеном стручном испиту

         -лиценца

         -извод из матичне књиге рођених

         -поседовање возачке дозволе Б категорије

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. Др Милорада Михајловића 5, 37215 Ражањ са назнаком ,,Пријава на оглас,,

Oглас остаје отворен 8.дана од дана објављивања.          

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.