Дом здравља Др Властимир Годић В а р в а р и н

ЈАВНИ ОГЛАС

 За пријем у радни однос на одређено време, до 30.06.2021.године и то:

 

  • 1 лабораторијски техничар – у Служби за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику, специјалистичко-консултативну и фармацеутску делатност – Одељење за лабораторијску дијагностику у Дому здравља „ Др Властимир Годић“ Варварин, са пуним радним временом.

 

За наведено радно место потребни услови су: Потребна стручна спрема : Средње образовање – Средња медицинска школа или Високо образовање - смер лабораторијски техничар

-на основним студијама првог степена (струковне студије/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

Остали посебни услови :

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе)

 оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе

фотокопија извода из матичне књиге рођених 

фотокопија извода из матичне књиге венчаних (за кандидате код којих је било промене презимена)

уверење о држављанству 

лекарско уверење

фотокопију или очитану личну карту

 

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања јавног огласа на сајту Министарства здравља.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом на адресу: Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб, или доставити лично у просторије Службе за правно-економске послове, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Контакт  телефон : 037/787-276

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.