Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

            

                  ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Виши радиолошки техничар   ......................................................................... 1 извршилац

 

                 ОЈ Општа болница  Ужице

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............ 3  извршиоца

 

               ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............. 1  извршилац

 

                  

              Услови за заснивање радног односа

 • За радно место вишђи радиолошки техничар - VIстепен стручне спреме,завршена виша медицинска  школа,смер радиолошки,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  -IVстепен стучне спреме,завршена средња медицинска  школа, положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стучном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                          

                  ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Доктор стоматологије ...................................................................................... 1 извршилац    

                  ОЈ Општа болница Прибој

 1.  Лабораторијски техничар у дијагностици ....................................................... 1 извршилац

                 ОЈ Општа болница Ужице

 1. Фармацеутски техничар ................................................................................... 2 извршиоца
 2. Сервирка ..........................................................................................................  1 извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор стоматологије –VIIстепен стручне спреме,завршен стоматолошки факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техичар у дијагностици – IV степен стручне спреме,заршена медицинска школа,лабораторијски смер,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место фармацеутски  техичар  – IV степен стручне спреме,заршена медицинска школа,фармацеутски смер,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место сервирке-I или II степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију                      

 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                         

        ОЈ Општа болница Пријепоље

 

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици  ........................................................... 1 извршилац

 

 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици  – IVстепен стручне спреме- завршена   медицинска школа,смер лабораторијски, положен тручни испит  и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић