Здравствени центра Гњилане

На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), члана  7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 26/2019 и 58/2020 Анекс I), члана 22. Статута Здравственог центра Гњилане, Кадровског плана за Здравствени центар Гњилане за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 од 17.03.2021. године, Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Гњилане број: 01-749/1 од 27.10.2020. године и Одлуке в. д. директора о расписивању јавног огласа за пријем радника у радни однос бр. 01-196 од 17.03.2021. године, директор Здравственог центра Гњилане расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 1. 1.   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР (завршена средња медицинска школа, општи смер), за рад на неодређено време, са пуним радним временом у Здравственом центру Гњилане  - 13 извршиоца.

 

 1. ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Здравственом центру Гњилане, Возни парк  - 1 извршиоц.  

               

II.

          Услови за заснивање радног односа из тачке I под редним бројем 1) овог јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Гњилане.

          Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати за радно место, медицинска сестра – техничар, треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

 1. завршена средња медицинска школа (општи смер) у звању медицинска сестра - техничар;
 2. положен стручни испит;
 3. лиценца за рад или Решење о упису у комору;

 

б) Услови за заснивање радног односа из тачке I под редним бројем 2) овог јавног огласа су

општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Гњилане.

          Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, за радно место, возач у санитетском превозу, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 1. средње образовање;
 2. возачка дозвола категорије „B“ и „C“.

 

III

            Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију у зависности за које радно место се јављају по огласу:

 • пријава на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, општи смер;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничар;
 • оверену фотокопију лиценце за рад издате од надлежне коморе или копију решења о упису у именик коморе;
 • потврду о запослењу или волонтирању у области здравствене заштите, уколико је кандидат има;
 • очитану личну карту;
 • оверену фотокопију уверења о држављанству РС;
 • оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, било ког смера за радно место возача у санитетском превозу;
 • оверена фотокопија возачке дозволе категорије, „B“ и „C“ за радно место возача у санитетском превозу.

 

           Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе:

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 2. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 3. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неспособним за рад у здравственој установи – уверење не сме бити старије од 6 месеци.

 

IV

           Оглас објавити код Националне службе за запошљацање Косовска Митровица, испостава Гњилане у Г. Кусце, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), web страници Здравственог центра Гњилане  (www.zcgnjilane.net), као и на огласној табли ЗЦ Гњилане у Пасјану.

          Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС и web страници Здравственог центра Гњилане.

 

V

          О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиваће директор Здравственог центра Гњилане.

          Одлуку о избору кандидата донеће Директор Здравственог центра Гњилане, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве и иста ће бити објављена на огласној табли Здравственог центра Гњилане.

          Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај комкурсне документације, контакт телефом: 0280 - 74 208.

 

VI

          Пријаве се подносе на адресу: Здравствени центар Гњилане, Пасјане, нема улице бб, 38 266 Пасјане или у Писарници Здравственог центра Гњилане у Пасјану, зграда Опште болнице у Пасјану.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ГЊИЛАНЕ                                                                                                        

Др Зоран Перић