Општа болница Вршац

На основу чланова 5. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), чланова 7. – 9. Колективног уговора код Опште болнице Вршац бр. 01-618 од 28.05.2020. године, Кадровског плана Опште болнице Вршац, Вршац за 2020. годину бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и Обавештења Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-1711/2020-02 од 22.02.2021.године на основу Закључка 51 број:112-11088/2020 од 25.12.2020. године, в.д. директора Опште болнице Вршац, Вршац расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Расписује се оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

  1. Доктор медицине...............1 извршиоца

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац, Вршац;

           Услови за заснивање радног односа су:

  • високо образовање: на интегрисаним академским студијама (медицински факултет), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. Године, на основним студијама у трајању од најмање пет година (медицински факултет), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .
  • стручни испит;
  • лиценца;
  • минимум годину дана радног искуства у здравству;

Заинтересовани кандидати подносе неоверене фотокопије:

  • пријаву на оглас са личном и радном биографијом са адресом и тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, контакт телефоном и е-mail адресом;
  • диплома о стеченом високом образовању;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе);
  • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли, на web страници Опште болнице Вршац, Вршац (www.obvrsac.com) и на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Вршац, Вршац или путем препоручене поште на адресу : Општа болница Вршац ,Вршац, улица Абрашевићева бб, 26300 Вршац са напоменом „ Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицинe “.

 

 

В.Д. Директора

Опште болнице Вршац, Вршац

др Иван Ивановић