Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа ( „ Службени гласник РС „ број 1/15 ) , Закона о буџетском систему члан 27е, став. 36,  Одлуке В.Д. директора болнице број 51/2021  од  09.04.2021. године,  а на  oснову указане потребе,

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време а до 31.12.2021. године,  за обављање следећег посла:

 

 

 

 1. Доктор медицине специјалистафизикалне медицине и рехабилитације - један извршилац (1)

 

Стручна спрема / образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; – на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

Додатна знања / испити / радно искуство –– стручни испит; – лиценца; – специјалистички испит; – најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 1. Доктор медицине - један извршилац (1)

 

Стручна спрема / образовање : Високо образовање: – на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 •  

Расписати  јавни огласа  за пријем наведених радника и објавити код Националне службе за запошљавање, на Web сајту Министарства здравља  као и на огласној табли Специјалне болнице за рехабилитацију.

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима. 

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08 до 14 сати, са назнаком „ за оглас – не отварати,,                                   

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. Др Александар Јокић