Dom zdravlja Vladičin Han

Na osnovu člana 7 do 10 PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (Sl. glasnik RS br. 96/2019), Kadrovskog  plana  za Dom zdravlja Vladičin Han za 2020. godinu, br.112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine i člana 23 Statuta Doma zdravlja Vladičin Han, Direktor  raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

  1. Medicinska sestra – tehničar  – dva (2) izvršilaca

 Na odredjeno vreme do 30.06.2021 godine, sa punim radnim vremenom, radi zamene odsutnih zaposlenih.

 

    Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

    Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrdjenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove:

           - završen IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola – opšti smer

           - položen stručni ispit

           - licenca

           - najmanje 6 meseci radnog iskustva.

 

            Opis poslova utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Vladičin Han.

 

     Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

  • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o završenoj školi, overena fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih (venčanih), overena fotokopija uverenja o državljanstvu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu i overenu fotokopiju licence nadležne komore ili Rešenja o upisu u imenik nadležne komore.
  • Kandidat koji bude izabran i sa kojim bude zaključen ugovor o radu naknadno dostavlja lekarsko uverenje za rad.
  • Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova za oglas (overene fotokopije) dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Vladičin Han, ul. Nikole Tesle bb, 17510 Vladičin Han  sa naznakom za pravnu službu.

 

      Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja RS odnosno kod Nacionalne službe za zapošljavanje Vladičin Han.

 

 

Dom zdravlja Vladičin Han

Direktor

dr med Dončev Vladan