Дом здравља Алибунар

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код послодавца Дома здравља, бр. 02-766 од 13.10.2020.г., а у складу са Кадровским планом, бр. 112-01-31/2020-02 од 12.03.2020. г изменом Кадровског плана за 2020.г, бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.г и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар, број 02-644 од 25.06.2019.. и одлуке директора бр_02-10/12 од 09.04.2021_. год, Дома здравља ''АЛИБУНАР'' расписује

 

О Г Л А С 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

доктора медицине изабрани лекар до повратка запослене са трудничког боловања, породиљског одсуства са рада и одсуства са рада ради посебне неге детета -

 извршиоцa 1

 

             Доктор медицине изабрани лекар на одређено време до повратка запослене са трудничког боловања, породиљског одсуства са рада и одсуства са рада ради посебне неге детета за рад у Дом здравља Алибунар, са пуним радним временом, број извршиоца - 1

 

            УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова    одређених Законом о раду, Кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

 • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • стручни испит.
 • лиценца за рад

 

Опис послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Дома здравља Алибунар радним данима од 10 до 12 часова.

 

 

Кандидати достављају:

 

 • пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности,
 • извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани,
 • уверење да се против њих не води кривични поступак издато од Суда,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија личне карте,

 

Копије документа морају бити оверена у суду или код јавног бележника (нотара).

 

Пријаве на оглас послати на адресу Дом здравља Алибунар, Трг Слобе број 8, 26310 - Алибунар, са ознаком за конкурс или донети лично у канцеларију Служби за опште послове Дома здравља Алибунар.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије, као и на сајту Дома здравља Алибунар.

По завршеном огласу, предата документа неће бити враћена кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

вд Д и р е к т о р,

Др Миленко Ратковић