Градски завод за јавно здравље

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а по Захтеву за расписивање јавног огласа за пријем у радни однос ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад, у циљу ефикасности рада,  Центра за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, и Одлуке директора Градског завода број V-5-1560/1 од 09.04.2021 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

  

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

 1. 1. Један (1) извршилац на одређено време са пуним радним временом, за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад.

 

- Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада; спроводи активности стручног усавршавања; управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада), врши пријем пацијената ради узимања анамнестичких података и узорака за бактериолошке, миколошке, паразитолошке, серолошке и биохемијске анализе; ради на издавању резултата завршених анализа пацијенту; учествује у бактериолошкој, миколошкој, паразитолошкој, серолошкој или биохемијској обради узорака и помаже лекару специјалисти у појединим фазама дијагностике; учествује заједно са лекаром специјалистом на увођењу и уходавању нових анализа; одржава, чува и шаље сојеве клица за крајњу идентификацију; справља хранљиве бактериолошке подлоге; ради на дистрибуцији готових хранљивих подлога; обавља микроскопску дијагностику хелмината и протозоа и припрема препарате за паразитолошке прегледе; припрема и справља потребне реагенсе; врши контролу о приспелим и утрошеним реагенсима; контролише рад дестилационих, стерилизационих и других лабораторијских апарата; по потреби скупља материјал на терену; учествује у едукацији кадрова одговарајућег степена и профила; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара, начелника Јединице и руководиоца Центра.

 

- Услови:

         -  Високо образовање медицинске струке:

 • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

       - стручни испит;

       - лиценца;

       - најмање 6 месеци у наведеном звању;

       - познавање рада на рачунару.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност, посебно искуство у раду на апарату VITEC MS и на апарату VITEC 2 COMPACT.

 

Пожељно је да кандидат достави доказ о стеченом искуству у раду на апарату VITEC MS и на апарату VITEC 2 COMPACT.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном високом образовању медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
 • доказ о стеченом радном искуству од најамање шест месеци у наведеном звању и на наведеним пословима;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар у коме се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић