Дома здравља ,,Ћуприја”

На основу члана 7-8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19 и 58/20), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Дом здравља ,,Ћуприја” за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља ,,Ћуприја”, члана 23. Статута Дома здравља ,,Ћуприја” и Одлуке директора бр.1412 од 12.04.2021. године, Дом здравља  ,,Ћуприја", расписује

                                                  

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла,у трајању до 30.06.2021.године, за послове:

 

 

 1. Доктора медицине...................................................…..5извршиоца

 

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету

 

Опис послова: Обавља послове доктора медицине у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место доктора медицине су дужни да уз пријаву доставе:  

  -  фотокопију доказа о завршеном медицинском факултету,

  -  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

  - фотокопију лиценце  или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

  - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

  - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

 

2.Медицинске сестре/техничара  .......

...................................................................................... 11 извршиоца

 

Стручна спрема/ образовање- средња медицинска школа-општег смера

Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке,предвиђених нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара  су дужни да уз пријаву доставе:

 • фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи
 • фотокопију уверења или потврде о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

3.Лабораторијски техничар

...................................................................................... 1 извршилац

Стручна спрема/ образовање- средња медицинска школа-

Опис послова: Обавља послове лабораторијског техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке,предвиђених нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место лабораторијског техничара  су дужни да уз пријаву доставе:

 • фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи
 • фотокопију уверења или потврде о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати биће дужни да приликом заснивања радног односа доставе оверене фотокопије горе наведене документације,својствене радном месту за које су изабрани.

          Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију а заинтересовани кандидати могу преузети исту у кадровској служби Установе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дом здравља ,,Ћуприја”,са седиштем у улици Кнеза Милоша бб , 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове (навести радно место за које се подноси пријава )

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 12.04.2021. ДО 20.04.2021.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Дома здравља ,,Ћуприја”

Др Зорица Ченић

спец.мед.рада