Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.5219 од 08.04.2021. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.96/2019),

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –  4 ИЗВРШИОЦА

 

I Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

- 1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Oперационом блоку Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 

II Клиника за хематологију

- 1 виша/струковна медицинска сестра – техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за мешовите лимфопролиферативне болести

 

III Клиника за дигестивну хирургију – I хируршка

- 1 виша/струковна медицинска сестра – техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у XI Одељењу интензивне неге, терапије и реанимације

 

IV Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

-1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за гојазност, метаболичке и репродуктивне поремећаје

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 13  ИЗВРШИЛАЦА:

 

I  Клиника за кардилогију

- 1 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за клиничко испитивање и лечење хипертензије и њених компликација Стационар

 

II Клиника за гинекологију и акушерство

- 4 медицинске сестре-техничара гинеколошко-акушерског смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад

 

- 1 медицинска сестра/техничар педијатријског смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

III Клиника за хематологију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу акутне леукемије I

 

IV Клиника за васкуларну хирургију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Другом клиничком одељењу

 

- 2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока

 

- 2 медицинске сестре-техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу полуинтензивне неге

 

V Клиника за кардиохирургију

- 1 медицинска сестра-техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Клиничком одељењу опште неге

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

                          

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО

            фонда копија радне књижице и друго)

  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове УКЦС радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин