Завод за здравствену заштиту радника доо Крагујевац

Застава Завод за здравствену заштиту радника доо Крагујевац ул. Др Михајло Мика Марковић бр. 1 расписује следећи

 

О Г Л А С

 

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног доктора медицине – изабраног лекара и једног инг. информатике, до 30.06.2021. године

 

  1. Услови за обављање послова за радно место доктор медицине – изабрани лекар сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Застава Заводу за здравствену заштиту радника доо Крагујевац су следећи:

 

-           високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године или  на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године.

-           положен стручни испит,

-           лиценца и

-           најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат је дужан да уз пријаву достави:

-           кратку биографију са адресом и контакт телефоном

-           оверену фотокопију дипломе,

-           оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-           фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

-           фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

-           оверену фотокопију лиценце издату од надлежног органа,

-           доказ о радном искуству.

  1. Услови за обављање послова за радно место пројектант информационих система и програма сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Застава Заводу за здравствену заштиту радника доо Крагујевац су следећи:

 

-           високо образовање:  на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године или на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат је дужан да уз пријаву достави:

-           кратку биографију са адресом и контакт телефоном

-           оверену фотокопију дипломе,

-           фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

-           фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни оснос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или поштом на адресу:

Застава Завод за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, ул. Др Михајло Мика Марковић бр. 1., 34000 Крагујевац.