Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос на одређено време бр. 681 од 14.04.2021.год., директор Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос са новим запосленим на одређено време у трајању до шест (6) месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће радно место:

 

1)   доктор медиицне – број извршилаца два (2).

II

За заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење).

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови:

  • Стручна спрема/образовање: VII степен стручне спреме – завршен медицински факултет,
  • Додатна знања/испити/радно искуство: положен стручни испит, важећа лиценца за рад, знање рада на рачунару

IV

Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

  • диплома о завршеном високом образовању,
  • уверење о положеном стручном испиту

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и:

  • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом,
  • фотокопија личне карте,
  • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
  • уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд),
  • писану сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш.

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

VII

Оглас објавити на интернет страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља РС и Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш (www.zavodtb.org.rs).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве са могу послати поштом на адресу: Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш – пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву), бул.др Зорана Ђинђића 83, 18000 Ниш, или доставити лично у Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш код секретарице Завода, сваког радног дана до 14.00 часова.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на интернет страници Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 018/537-607 или mail: zavodtb@medianis.net.

 

 

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

ВД директора Завода,

Др Владан Миладиновић спец.