Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“

На основу чл.7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. Гл. РС бр.96/2019.)  Чл. 192. Закона о раду (Сл. Гл. РС бр.24/05  до 95/2018)  и чл. 22. Статута Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“директор  објављује

 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 1-ог   ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  

 НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 6  месеци

у Служби за хуману репродукцију

 

1.)   1-ог   доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства  или

2.)   1-ог доктора медицине на последњој  години специјализације из гинекологије и акушерства  

 

Услови за распоређивање за оба радна места:

  • Медицински факултет;
  • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилнико о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,,
  • На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадник
  • Просечна оцена у току студија већа од 8;
  • Специјалиста гинекологије и акушерства, односно да је на последњој години специјализације из гинекологије и акушерства
  • Лиценца
  • Активно знање енглеског или неког другог светског језика

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву и кратку пословну биографију као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа докумената могу и неоверена:

               

              -  фотокопију дипломе о стеченом образовању за доктора медицине;

             -  фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

              -  фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту или потврду;

                 да се налазе на последњој години специјализације;

             -  фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору;

        -  адекватне препоруке, уколико постоје

 

Предност ће имати кандидати који имају  искуство у раду са децом и у извођењу лапароскопских операција.

 

На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса на веб сајту Министарства здравља и часописа „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично на Архиви Института или послати  поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића бр.6-8, 11070 Нови Београд, са назнаком: „За Конкурс за лекаре“.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду доставља:

доказ о општој здравственој способности; оверене фотокопије: дипломе медицинског факултета, уверења о положеном стручном испиту; дипломе о положеном спец.испиту  или потврду да је на последњој години специјализације, лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте и радну књижицу уколико је поседује .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се узети  у разматрање.

 

 

В. Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Доц. др сц.мед. Радоје Симић