Општa болницa „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-1725/2021 од 26.02.2021 године, кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2020. годину бр-112-01-31/2020-02 од 01.10.2020. године вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 

Помоћни радник у техничкој служби

(II степен стручне спреме)  .............................................................................jeдан (1) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • II степен стручне спреме, завршена основна школа,

 

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

 • обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.;
 • врши мање поправке на објекту;
 • води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;
 • одржава површину око објекта;
 • одржава хигијену објекта и околине.
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас) или лично у писарници Опште болнице „Стефан Високи“.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду у здравственим установама, додатно образовање или оспособљености...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

 По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић