Општа болница Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-00295/2021-02 од 05.04.2021. године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 3527 од 19.04.2021. године, расписује се

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

 

1.

за пријем у радни однос на на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом,  за обављање послова:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

 1. Доктор медицине Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом - 1 извршилац;
 2. Доктор медицине Службе за гинекологију и акушерство – Одељења за неонатологију – 1 извршилац;
 3. Доктор медицине Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;
 4. Доктор медицине Службе за педијатрију – 1 извршилац;
 5. Доктор медицине Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;
 6. Доктор медицине Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – Одељења за онкологију – 1 извршилац.

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР/ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 2. Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу – Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 3. Виша медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за опсервацију и лечење ургентних стања Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
 4. Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 5. Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за ултразвучну и доплер дијагностику Службе за радиолошку дијагностику – 1 извршилац;
 6. Виши лабораторијски техничар Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац.

 

              МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за гастроинтестиналну и хепатобилиопанкреатичну хирургију Одељења за абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију - 1 извршилац;
 2. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;
 3. Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

за доктора медицине

 • да имају високо образовање – завршен медицински факултет и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

за вишу медицинску сестру/техничара / вишег радиолошког техничара / вишег лабораторсијског техничара

 • за радна места под редним бројевима 1, 2 и 3 – да имају завршену вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радно место под редним бројем 4 - да имају завршену вишу медицинску школу општег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радно место под редним бројем 5 – да имају завршену вишу медицинску школу радиолошког смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радно место под редним бројем 6 - да имају завршену вишу медицинску школу лабораторијског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

за медицинску сестру/техничара

- за радна места под редним бројевима 1 и 2 - да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

- за радно место под редним бројем 3 - да имају завршену средњу медицинску школу општег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 

3.

              Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеној школи/медицинском факултету (за лекара);
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 5. Фотокопију личне карте.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

              Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, 16000 - Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

              Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

              Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.

              Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

              Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

              Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

              Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић