Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број  03-949/Р  од 07.05.2021. године  расписује се:

 

 

О Г Л А С

 

 

 За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време до три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

  1. Мајстор одржавања- водоинсталатер за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

 Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

- средње образовање, водоинсталатер

Додатна знања/испити/радно искуство

- најмање једна година радног искуства

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
  • доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица),
  • фотокопију личне карте.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

Оглас је објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ                                                                                                    др Горан Петровић