Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020), в.д. директор Специјалне болница за реуматске болести Нови Сад расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на одређено време са пуним радним временом

због замене одсутног запосленог

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА

- 1 (један) извршилац

 

Опис послова: Обавља пријем, смештај и укључивање пацијената у хигијенско-дијететски режим и упознавање пацијента са кућним редом Специјалне болнице; Сачињава план здравствене неге и води евиденцију сестринских активности; Узима сестринску анамнезу и води прописане медицинске евиденције и здравствену статистику пацијената; Обавља здравствену негу уз примену одговарајућих стандарда, прати опште стање пацијената, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља по одредби лекара; Започиње и спроводи медицинске процедуре и активности ординиране од стране лекара; Врши повремени-редовни или повећани надзор у зависности од стања болести и стања општег здравља пацијента; Збрињава пацијента терапијски, хигијенски уз остваривање професионалне комуникације, по потреби храни пацијента; Даје пацијентима од стране лекара прописану терапију; Одводи пацијенте на додатна лабораторијска испитивања или снимања или узима потребне узорке за анализу; Планира све потребне активности и учествује у визити; Попуњава пријаве заразних, венеричних и малигних болести уколико су откривене односно уочене; Прегледа, сређује и врши расподелу приспелих анализа; Води евиденцију свих утрошака учињених у процесу неге и лечења (лекови, санитетски и други медицински материјали и др.); Обавља и друге послове из своје области самоиницијативно или по налогу; Све послове обавља у складу са правилима струке, утврђеним стандардима и по упутству лекара.

Услови:

  • IV степен стручне спреме,
  • завршена средња медицинска школа,
  • положен стручни испит,
  • лиценца,
  • шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа.

Као докази о испуњености услова огласа подноси се диплома о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад-лиценца издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, раднa књижица или други доказ о радном искуству).                            

Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, ул. Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за радно место – Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд).

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Проф. др  Ксенија Бошковић