Специјална болница „Свети Сава“ Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бр. 96/2019 и 58/2020), Сагласности Министарства здравља Републике Србије за пријем у радни однос на неодређено време,  бр. 112-01-204/2021-02 од 10. марта 2021. године и бр. 112-01-00295/2021-02 од 19. априла 2021. године, указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време због повећаног обима посла на упражњеном радном месту до добијања сагласности МЗРС и због замене запосленог до повратка  са боловања, са пуним радним временом,   расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

 

 1)

Један извршилац на одређено време због повећаног обима посла, најдуже до 31.07.2021. године, за обављање послова радног места,

доктор медицине специјалиста/субспецијалиста у интервентној радиологији,

са пуним радним временом, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

-  високо образовање на интегрисаним академским студијама по прописима који

    уређују високо образовање почев од 10.9.2005. године или основним студијама у

   трајању од најмање пет године, по пропису  који уређују високо образовање до

   10.9.2005. године и  завршена специјализација/субспецијализација из одређене гране медицине,

   у  складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијам здравствених радника и

   здравствених сарадника;

-  стручн испит;

-  лиценца;

- специјалистаички испит радиологија / субспецијалистички испит, интервентна радиологија и

-  најмање три године и  шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

2)

Један извршилац на неодређено време, за обављање послова,

дипломираног економисте, са пуним радним временом и пробним радом од шест месеци, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

      Високо образовање: (економске струке)

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,

      односно   специјалистичким струковним, по прописима који уређују високо образовање

      почев од 10.9.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,

      по прописима који уређују високо образовање до10.9.2005. године,

 • знање рада на рачунару,

 

3)

Један извршилац на неодређено време, за обављање послова,

Инжењер/организатор инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме, са пуним радним временом и пробним радом од шест месеци, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

      Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,

      односно   специјалистичким струковним, п по прописима који уређују високо образовање

      почев од 10.9.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,

      по прописима који уређују високо образовање до10.9.2005. године, или на основним

 студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по прописима који уређују високо образовање од 10.9.2005. године или на студијама у трајању до  три године, по прописима који уређују високо образовање до 10.9.2005. године

 • знање рада на рачунару,
 • положен одговарајући испит из области рада, у складу са законом.

4)

Два  извршилаца на неодређено време са пуним радним временом, за обављање послова, радног места, медицинска сестра – техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- средње образовање,

- стручни испит за звање медицинска сестра-техничар,

                           - лиценца.

5)

Један извршилац на неодређено време, за обављање послова   радног места,

референт за финансијско-рачуноводствене послове, са пуним радним временом и пробним радом од шест месеци, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

 • средње образовање (економске струке),
 • знање рада на рачунару.

 

6)

Један извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања, за обављање послова   радног места, финансијско-рачуноводствени аналитичар, са пуним радним временом и пробним радом од шест месеци, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

      Високо образовање: (економске струке)

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,

      односно   специјалистичким струковним, п по прописима који уређују високо образовање

      почев од 10.9.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,

      по прописима који уређују високо образовање до10.9.2005. године,

 • знање рада на рачунару,
 • најмање три године радног искуства.

7)

Један  извршилац на неодређено време са пробним радом, шест месеци,  са пуним радним временом, за обављање послова, радног места, портир/чувар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

 • средње образовање.
 • положен одговарајући испит из области рада, у складу са законом.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

 • Диплома о захтеваном образовању;
 • Уверење о стручном испиту;
 • Лиценца;
 • Уверење о специјалистичком/субспецијалистичком испиту
 • Доказ о радном искустуву и
 • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

Прим. др сци. мед  Марјана Вукићевић