Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /26  од  18.05.2021.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

 1. Доктора медицине – 2 извршиоца на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања – ради замене одсутнних запослених за време спречености за рад преко 30 дана
 2. Виша медицинска сестра– техничар на осталим болничким одељењима - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за очне болести ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 3. Виша медицинска сестра– техничар на интензивној нези нивоа 2 - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за интензивно лечење и негу ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 4. Виши физотерапеут – 1 извршилац на одређено време, у трајању до 6 меасеци, са пуним радним временом за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију - због повећаног обима послова
 5. Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за општу хирургију ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 6. Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за интерну медицинуради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 7. Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад на Одељењу за дерматовенерологију ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 8. Медицинска сестра-техничар у трансфузиологији – 1 извршиoцa на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу болничке банке крви – клиничке трансфузиологије ради замене одсутних запослених за време спречености за рад преко 30 дана
 9. Ватрогасца –1 извршилац на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одсеку за обезбеђење, противпожарну заштиту и одржавање круга ради замене

одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

 1. Перач лабораторијског посуђа – 1 извршилац, на одређено време, у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом за рад у Служби за лабораторијску и клинничко-биохемијску дијагностику због повећаног обима послова
 2. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –2 извршиоца, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 су: Високо образовање Завршен медицински факултет, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.

Опис послова под редним бројем 1:  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене

заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;утврђује време и узрок смрти. 

Услови за обављање послова под редним бројевима 2 и 3 су: Високо образовање –медицинског смера: на  студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. године;односно на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.  Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства 7у наведеном занимању и поседовање лиценце.;

Опис послова под редним бројевима 2 и 3: примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин и контролише поступак одлагања и уклањања медицинског отпада

Услови за обављање послова под редним бројем 4 – Високо образовање- завршене  основне студије првог степена  за физиотерапуете (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; или завршене основне  студије за физиотереуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у наведеном занимању  и поседовање лиценце.

Опис послова под редним бројем 4 -спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

Услови за обављање послова под редним бројевима 5, 6 и 7 – завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројевима  5, 6 и 7 : планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

Услови за обављање послова под редним бројем  8– завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању поседовање лиценце и положен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви.

Опис послова под редним бројем 8: врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;врши дистрибуцију, чување и издавање крви и компонената крвиводи прописану медицинску диокументацијупријављује нежељене догађаје и нежељене реакције врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, и врши биохемијска испитивања;врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака за мерење;обавља анализу узорака за мерење;врши узорковање, припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;ради на биохемијским и другим анализаторима;изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром  услуга на секундарном и примарном нивоу здравствене заштите

Услови за обављање послова под редним бројем 9 – завршена средња школа,  положен стручни испит из  противпожарне заштите и познавање рада на рачунару

Опис послова под редним бројем 9 : спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите; контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту;контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака;предузима све потребне радње у случају избијања пожара;пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације.рукује кућном телефонском централом врши пријем поште и телеграма ван редновног радног времена стручних служби  и исте уручује наредног дана стручним службамаконтролише улазак лица и возила у круг болнице, као и излазак истих,даје обавештења о локацији појединих служби лицима која долазе у болницу,предузима потребне радње за обезбеђење свизх објеката као и лица у кругу болнице у складу са упутствима свог непосредног руководиоца и директора,

Услови за обављање послова под редним бројем 10  - основно образовање.

Опис послова под редним бројем 10 :  врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;одржава хигијену  и дезинфикује радние  површине у лабораторији;на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији.Чисти, пере, уређује, дезинфикује све просторије и нус просторије организационе једициице

Услови за обављање послова под редним бројем 11- основно образовање.

Опис послова под редним бројем 11:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројемвима 2 и 3  подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  4  подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој школи за више физиотерапеуте
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима   5, 6 и 7 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 8 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испит за рад у служби за трансфузију крви
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 9 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положен стручни испит из  противпожарне заштите
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  10 и 11 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројевима од 1 до 8 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

Кандидати  који буду изабрани за послове под редним бројевима 9, 10 и 11 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић