Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-5411  од                           17.05.2021.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                               

       

         ОЈ Општа болница Ужице

 

             1.  Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............... 1 извршилац

     

            

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршена медицинска шкла,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Оверену копију стручног испита
  • Оверену копију важеће лиценце
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић