Дом здравља Ћићевац

 На основу 27к Закона о буџестком системуСлужбени гласник РС бр. 54/09,73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13, 63/13, 108/13,142/14, 103/15, 99/16, 113/17 ,95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), Уредбе  о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додтано радно ангажовање код корисника јавних средства ( Службени гласник РС бр 159/20), члана 5. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе    (  “Службени гласник РС “ бр. 96/2019 ), a у складу са Кадровским планом за 2018. годину који је донело Министарство здравља  , број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године  и Одлуке бр. 451  од  17.05.2021. год., директор Дома здравља Ћићевац расписује

 

О Г Л А С
за  пријем у радни однос на
неодређено време

 

1.     Доктор медицине за рад на пословима доктора медицине изабраног лекара  у  Одељењу за здравствену заштиту одраслих становника  , Службе за здравствену заштиту одраслих становника са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком делатношћу,  Дома здравља Ћићевац:

 

– 1 ( један ) извршилац са пуним радним временом

 

Опис послова: Детаљно описан у Правилнику о организацији и систематизацији Дома здравља Ћићевац.

Услови:

Вискоко образовање :

-           На интегрисаним академским студијама, по пропису  који уређује  високо образовање , почев од 10.09.2005. године;

-           На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису  који је уређивао високо образовање  до 10.05.2005. године.

Додатна знања /испити/искуство:

-           Стручни испит;

-           Лиценца;

-           Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

 

           Пријем у радни однос на одређено време извршиће се  објављивањем  огласа код Националне службе запошљавања, публикацији „Послови“, на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља Ћићевац.

 

          Заинтересовани кандидати за напред наведени посао уз пријаву  као доказ подносе:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

-        оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-        потврду –препоруку о радном искуству након положеног стручног испита на пословима  здравствене струке;

-        оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежене коморе

( ако је кандидат из радном односа) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу )

-        кратку биографију.        

 

                    Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, публикацијa  “ Послови“.

 

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне и економско финансијске послове , Дома здравља Ћићевац.

               Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

                      Неблаговремене и непотпуне пријаве  које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати.  

 

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац
ул. Светог Саве  бр. 19 а
37210  Ћићевац
или лично доставити у писарници Дома здравља Ћићевац на истој адреси

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ,СПЕЦ.МЕД.РАДА