Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, бр.01/2015., 106/2018 и 96/2019),  Одлука број       426/II и 427/II oд 11.05.2021. године Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Meдицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима– на одређено време, по основу замене привремено одсутног запосленог,  2 извршиoцa, са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Средња медицинска школа, општи или педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад.

Радно искуство: 6 месеци.

 

Опис послова:

- спроводи здравствено васпитни рад, обавља општу и специјалну негу у рехабилитацији;

- обавља послове везане за личну хигијену и исхрану пацијената;

- спроводи прописану терапију и води медицинску документацију и евиденцију;

- стара се о благовременом присуству пацијената на терапији по утврђеном распореду;

- учествује у пратњи пацијента при транспорту у другу медицинску установу или у другим организованим одласцима пацијената;

- обавља и друге послове у оквиру своје струке у сменском раду и по налогу главне сестре службе или болнице, као и начелника службе или дежурног лекара.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.),  уверења о положеном стручном испиту и  лиценце за рад.

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ДИРЕКТОР СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ                                                                   

Др Мирјана Бошковић