Дом здравља Апатин

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године и Инструкцијом о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021. године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-576/2021 од 17.05.2021. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР 1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на одређено време до 30. јуна 2021. за рад у Здравственој станици Пригревица. За наведено радно место потребно је: високо образовање - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис посла: Директно прима задатке од шефа  Здравствене  станице  Пригревица  и њему одговара за извршење истих.

 • Обавља све потребне лекарске прегледе у Здравственој станици Пригревица, а по потреби и на терену.
 • По потреби упућује пацијенте на друге консултативне, специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе и на болничко лечење.
 • Упућује на бањско климатско лечење по предлогу специјалисте.
 • Отвара контролише и прати боловања, попуњава пријаве о несрећи на послу, пријаве заразних болести, професионалних оболења, малигних оболења, реуматске грознице, дијабета и психоза.
 • Издаје налоге за давање ињекција и вакцина.
 • Издаје налоге за поливалентне патронажне сестре.
 • Даје налог медицинској сестри за кућно лечење.
 • Даје налог за узимање лабораторијског материјала и других потребних анализа.
 • Даје налог за превоз болесника санитетским возилом.
 • Даје налог за протетска помагала.
 • Обавезан је бити у приправности према распореду ван редовног радног времена ноћу, на дане седмичног одмора и празника.
 • Издаје посебне рецепте за токсико-маногеним дејством.
 • Попуњава извештај о пружању прве помоћи настрадалим у саобраћају, тучи и другим несрећама (ван посла).
 • Обавља контролне прегледе.
 • Обавља лекарски преглед са обрадом за упућивање на лекарску и инвалидску комисију.
 • Обавља лекарске прегледе у циљу утврђивања смрти и издавања потрврде о смрти, вођењу књиге умрлих.
 • Обавља мање хируршке интервенције.
 • Врши стручни надзор рада медициских сестара у превијалишту и картотеци.

 

 

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 25.05.2021. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав