Дом здравља Пожаревац

На основу Инструкције Министарства здравља Р. Србије о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, заводни број Дома здравља Пожаревац 8054 од 28.12.2020. године, Обавештења Министарства здравља Р. Србије број: 120-01-151/2020 – 02 од 08.03.2021. године, заводни број Дома здравља Пожаревац 1483 од 09.03.2021. године,  члана 23 став 1 тачка 15 Статута Дома здравља Пожаревац, донео сам

 

O Д Л У К У

ПОНИШТАВА СЕ

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

бр.2252 од 13.04.2021.године

 

 Поништава се у целости расписани оглас Дома здравља Пожаревац, број 2252 од 13.04.2021. године, објављен у листу ,, Послови“ Националне службе за запошљавање, дана 21.04.2021.године и сајту Министарства здравља Р. Србије 13.04.2021. године за следеће послове:

 

  1. Портира/ чувара под посебним условима рада за рад у Служби техничких и сличних послова на одређено време са пуним радним временом до 30.06.2021. године

     Извршиоца........1

 

Поништава се у целости расписани оглас Дома здравља Пожаревац, број 2252 од 13.04.2021. године, објављен у листу ,, Послови“ Националне службе за запошљавање, дана 21.04.2021.године и сајту Министарства здравља Р. Србије 13.04.2021. године, а на основу Инструкције Министарства здравља Р. Србије о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, заводни број Дома здравља Пожаревац 8054 од 28.12.2020. године, Обавештења Министарства здравља Р. Србије број: 120-01-151/2020 – 02 од 08.03.2021. године, заводни број Дома здравља Пожаревац 1483 од 09.03.2021. године, због кратког рока и добијања нове Инструкције Министарства здравља Р. Србије о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа.

 

 

Директорка ДЗ Пожаревац

Стојковић др Снежана