Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 27.к Закона о буџетском систему, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 51-112-3854/2021 од 27. 4. 2021.. године,  те на основу члана 192. Закона о раду и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 02-487/1 од 18. 5. 2021. године,  вд директора, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

 

            1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на НЕОДРЕЂЕНО време, на пословима:

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи

 

             1.1.Медицинске сестре у хитној медицинској помоћи.................1 извршилац

 

                    Опис послова:

     -     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-    припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-    учествује у дијагностици (ЕК-а са мониторингом, одређивање шећера у крви)

-   пласирање уринарног катетера, замена анус кесе, пласирање венске каниле и давање медикаментозне терапије, инхалационе, оксигено терапије, обрада ране и стављање завоја, екстракција страног тела, имобилизација,

-    прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом подручју територијалне надлежности;

-     у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у

транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;

        -     спроводи поступак дезинфекције и стерилизације материјала и инструмената

              ( принцип асепса-антисепса);

  • правилно одлагање медицинског отпада;

 

                   Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

 -    средња медицинска школа, општи смер   

 -    стручни испит;

 -   лиценца;

 -  положен возачки испит за Б категорију

         -   најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору, фотокопију возачке дозволе,   потврду о радном стажу.

 

            Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

             

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

            Контакт телефон: 037/714-150

            Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

ВД Д и р е к т о р а,

Др Жаклина Ристић, спец.

интерне медицине