Дом здравља Бујановац

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе (,,Сл. гласник,, бр. 106/2018), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац за 2020.годину и Инструкције Министарства здравља бр. 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос доктора медицине

na одређено време ради замене у Дому здравља – Бујановац

 

 

 1. Доктор медицине – изабрани лекар – 4 извршиоцa, са пуним радним временом, на одређено време ради замене , а најкасније до 30.06.2021.године.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од IV/2020.год.

 

         Стручна спрема, образовање:

 • Високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.год.
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005.год.

        Додатна знања, испити: стручни испит и лиценца.

 

   Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 • Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
 • Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,
 • Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене фотокопије),
 • Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
 • Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),
 • Уверење Општинског суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
 • Лекарско уверење, не старије од 6 месеци.

 

        У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

 

         Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места .

        Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, као и код Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интерент страници Министарства.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

        Изабрани и неизабрани  кандидати биће писмено обавештени.

 


ВД Д и р е к т о р
Дома здравља Бујановац
Др  Далиборка Павловић