Дом здравља Бујановац

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гласник,, бр. 96/19), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2020.године и на основу сагласности Министарства здравља бр: 112-01-00493/2021-02 од 05.05.2021.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радиолога

на неодређено време у Дому здравља – Бујановац

 

 

 1. Специјалиста радиологије – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на неодређено време за Одељење РО дијагностике.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од IV/2020. год.

 

         Стручна спрема, образовање:

 • Високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.год. и завршена специјализација из радиологије у складу са Правилником о специјалиѕацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005.год. и завршена специјализација из радиологије у складу са Правилником о специјалиѕацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

        Додатна знања, испити: стручни испит, лиценца и специјалистички испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 • Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
 • Диплома о завршеном образовању (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту из радиологије,
 • Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене фотокопије),
 • Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
 • Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),
 • Уверење Општинског суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
 • Лекарско уверење, не старије од 6 месеци.
 • У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

      

       Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адреси Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места .

 

        Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, као и код Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интерент страници Министарства.

 

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

 

        Изабрани и одбивени  кандидати, биће писмено обавештени.

 

 

ВД  Директор
Дома здравља - Бујановац
др Далиборка Павловић