Дом здравља Ћићевац

На основу  Закључка 51-број 112-3854/2021 од 27.04.2021. године Комисије за давање сагласноти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Службени гласник Републике Србије  број 159/20) 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (  “Службени гласник РС “ бр. 106/2018 ) у складу са Кадровским планом за 2018. годину који је донело Министарство здравља  , број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године  и Одлуке бр. 461  од  18.05.2021. год., директор Дома здравља Ћићевац расписује

 

О Г Л А С
за  пријем у радни однос на
неодређено време

 

 

1.      Лабораторијски  техничар за рад на пословима лабораторијског техничара  у  Одељењу лабораторијске дијагностике  , Службе лабораторијску и радиолошку дијагностику,  Дома здравља Ћићевац:

 

– 1 ( један ) извршилац са пуним радним временом

 

Опис послова: Детаљно описан у Правилнику о организацији и систематизацији Дома здравља Ћићевац.

 

 

Услови: Средње образовање, Медицинска школа-смер за лабораторијског техничара,  положен стручни испит и дозвола за рад –лиценце издате  од надлежне коморе  ( ако је кандидат  из радног односа ) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу ), најмање шест месеци радног искуства  у звању лабораторијског техничара;

 

 

2.     Возач у санитетском превозу  за рад на пословима возача у санитетском превозу у  Одељењу за здравствену заштиту одраслих становника , Службе за здравствену заштиту одраслих становника са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем истоматолошком делатношћу, Дома здравља Ћићевац.

 

-        1  ( један ) извршилац са пуним радним временом

 

Услови: Средње образовање, положен возачки испит Б категорије или Б и Ц категорије;

 

             Пријем у радни однос на неодређено време извршиће се  објављивањем  огласа код  Националне службе запошљавања , на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља Ћићевац.

 

          Заинтересовани кандидати за посао под тачком 1. лабораторијски техничар уз пријаву  као доказ подносе:

 

1.оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

2.оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

3.оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежене коморе

( ако је кандидат из радном односа) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу );

4.потврду о радном искуству;

5.кратку биографију.        

 

          Заинтересовани кандидати за послове возача у санитетском превозу под тачком 2.  подносе :             

        

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;

-        фотокопију возачке дозволе;

-        кратку биографију.

 

 

                    Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, публикацијa  “ Послови“.

 

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне и економско финансијске послове,  Дома здравља Ћићевац.


               Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.                      Неблаговремене и непотпуне пријаве  које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати.  

 

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац
ул. Светог Саве  бр. 19 а
37210  Ћићевац
или лично доставити у писарници Дома здравља Ћићевац на истој адреси

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ,СПЕЦ.МЕД.РАДА