Институт за ортопедију Бањица

Радно место – физиотерапеутски техничар  – jедан извршилац

 

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

-  завршена средња медицинска школа – смер физиотерапеутски техничар

-  положен стручни испит

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:

 

  • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи – смер физиотерапеутски техничар – IV степен стручне спреме (са просечном оценом),
  • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту за физиотерапеутског техничара,
  • фотокопија лиценце;
  • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
  • доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
  • фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),
  • биографију, са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

 

Пробни рад је шест месеци.

 

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

 

В. Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Проф. др  Зоран Башчаревић