Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 од 06.04.2021. године, Сагласности Министарства здравља број 112-01-00295/2021-02 од 05.04.2021. године, као и одредаба чланова 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом

и претходним пробним радом у трајању до 6( шест) месеци

 

 

I

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време  са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове Доктор медицине специјалиста у неурохирургији, Одељење за неурохирургију  - 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења
 • реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције
 • поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење
 • обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем
 • обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
 • врши пријем и збрињавање хитних пацијената
 • спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован
 • обавља послове лабораторијске, радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие  за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;
 • -учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите
 • обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите
 • спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности
 • ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; индентификује приоритетне здравствене потребе становништва у локалној заједници, дефинише и спроводи мере за њихову реализацију; обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних болести и других података у области здравствене заштите;
 • идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера; врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе; врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице; врши анализе детерминанти здравља; врши израду, имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања; обавља информисање, саветовање и обуку становништва, у сарадњи са мас - медијима о очувању и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, као и оптималним здравственим понашањима у вези са актуелним здравственим потребама
 • ради на развоју плана развоја здравствене заштите; учествује у изради стандарда здравствених услуга; учествује у изради предлога посебних програма из области јавног здравља; обавља процену и евалуацију јавно здравствених програма на различитим нивоима здравствене заштите / делатности у сарадњи са одговарајућим институцијама; израђује стручно - методолошка упутства за праћење и евалуацију рада здравствених установа сва три нивоа здравствене заштите из области планирања и организације здравствене заштите;
 • организује епидемиолошки надзор над свим заразним болестима; учествује у припреми водича, упутстава и стручно - методолошких препорука за превенцију и контролу заразних болести; организује прикупљање и статистичку обраду података о кретању заразних и хроничних незаразних болести;
 • организује прикупљање, унос и статистичку обраду података релевантних за функционисање регистара;
 • учествује у изради националних програма превенције незаразних обољења, стручно - методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја;
 • организује прикупљање података у циљу праћења санитарно - хигијенских и других услова који утичу на стање здравља становништва
 • прегледа, лечи и учествује у целокупној обради болесника који су му поверени;
 • одговоран је за медицинску документацију за сваког болесника на одељењу која му је поверена;
 • активно ради на специјалистичким прегледима, учествује у раду амбуланте и дежурствима на клиници и учествује у раду лекара специјалиста, учествује у научно истраживачком раду, учествује у конзилијарним прегледима;
 • благовремено даје информације и сва потребне обавештења законским заступницима пацијентата о стању пацијента и току лечења и води сву документацију и обавештења у вези са истим;
 • у току рада у организационој јединици изводи мање хируршке интервенције, превија пацијенте, ординира терапију (медикаментозу) као и специфичну негу болесника уз сагласност начелника организационе јединице;
 • придржава се дијагностичких и терапијских процедура из своје струке;
 • обавља елективне амбулантне прегледе;
 • по распореду учествује у раду ургентне службе (оперише пацијенте, обавља прегледе хитних пацијената и консултативне прегледе);
 • током дежурства одговоран је шефу дежурне екипе;
 • учествује у планирању оперативног програма организационе јединице у договору са начелником и осталим лекарима организационе јединице;
 • обавља операције и асистира колегама при оперативном лечењу пацијената;
 • уредно води медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • по потреби учествује у изради плана рада, достављању потреба и специкација за израду годишњег плана набавки као и осталим пословима у вези са наведеним активностима;
 • обавља консултацију из своје струке;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.
 • За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу.

 

II

 

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове Доктор медицине специјалиста у неурохирургији, Одељење за неурохирургију  - 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - Високо образовање – специјалиста неурохирург

            - положен стручни испит

            - лиценца

            -  познавање рада на рачунару

            - познавање најмање једног светског језика

            - најмање три године радног искуства у звању специјалисте

 

 III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У НЕУРОХИРУРГИЈИ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту
 • фотокопија лиценце
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.