Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se  sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca, za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENјIMA

 

USLOVI:    

stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,

završena srednja  medicinska škola-odsek za medicinske sestre,

odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

 

planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

obavlјa medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelјe;

priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

po nalogu uzima materijal za laboratorijske analize,

pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

vrši zdravstveno prosvećivanje osoblјa i bolesnika,

dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odelјenja,

obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odelјenjima- glavne sestre odelјenja,

radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

 

  1. Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

VIŠI  FIZIOTERAPEUT

 

USLOVI:  

VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

-završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih studija - smer strukovni fizioterapeut,

odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;

nadzire rad pomoćnog osoblјa u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;

uvodi u posao novoprimlјene radnike i kontroliše obuku pripravnika;

uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;

prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,

sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,

izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,

prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;

prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,

podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,

u svom radu primenjuje jedinstvenu  doktrinu struke u Bolnici, 

vodi evidenciju izvršenh usluga,

učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,

obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,

radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,

obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 

  1. c) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

 

USLOVI:    

završena osnovna škola.

 

OPIS POSLOVA:

održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlјa zdravstvena delatnost;

održava higijenu u administrativnim prostorijama;

održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;

čisti, dezinfikuje i sprema bolesničke sobe, odelјenje za terapije, lekarske ordinacije, ambulantne prostorije, holove, liftove i stepenište

čisti i dezinfikuje kvake na vratima, vrata, podove, zidove, prozore, česme, ogledala, krevete, radijatore, zidne lampe, lustere, noćne ormariće i sav drugi zaprlјani inventar po prostorijama koje sprema (guske, lopate i dr.),

dezinfikuje i čisti kupatila, sanitarne uređaje i toalet po uputima medicinske sestre,

čisti i dezinfikuje laboratorijsko posuđe,

prijavlјuje uočene kvarove i nedostatke na objektu, opremi i sredstvima rada,

po uputstvima medicinske sestre trebuje određenu količinu čistog veša, predaje prlјav veš na pranje i vodi evidenciju o tome,

radi na iznošenju i deponovanju razvrstanog komunalnog, medicinskog i infektivnog otpada sa odelјenja u skladu sa propisima,

radi i druge poslove iz delokruga svoga rada  po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja i medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odelјenjima-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja.

obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

 

  1. d) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2-FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

 

USLOVI:  

VII -2 stepen stručne spreme ili          stečeno visoko obrazovanje na master akademskim studijama drugog stepena i  specijalističkim akademskim studijama drugog stepena,

-završen medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

odobrenje za samostalni rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

obavlјa pregled, lečenje i rehabilitaciju bolesnika na odelјenju za intenzivnu negu nivoa 2 gde se sprovode hitne intervencije, kontroliše tok medicinske rehabilitacije u skladu sa doktrinom rada u Bolnici,

prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja;

 realizuje specijalističke, dijagnostičko - terapeutske intervencije;

 postavlјa dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje;

 obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem;

 obavlјa svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja;

 vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata;

 sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;

 učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

obavlјa konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

 planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;

utvrđuje vreme i uzrok smrti;

organizuje prikuplјanje, unos i statističku obradu podataka relevantnih za funkcionisanje registara;

sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odelјenju,

daje mišlјenje o radnoj sposobnosti bolesnika u okviru svoje specijalnosti,

po potrebi izdaje lekarska uverenja i lekarske izveštaje,

predstavlјa Bolnicu kao aktivni učesnik na stručnim i naučnim skupovima,

učestvuje u edukaciji medicinskog osoblјa na odelјenju,

obavlјa poslove dežurnog lekara i lekara u specijalističkoj ambulanti, prema rasporedu,

-daje stručno mišlјenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika,

obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe,

obavlјa i druge poslove po nalogu direktora  Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk