Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“

Na osnovu  Zakona o radu  ( Sl glasnik br. 75/2014, 113/2017, 95/2018 ), člana 5.-14. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (''Sl. glasnik RS'' br. 96/2019, 58/2020 – Aneks 1), člana 23. Statuta, a na osnovu Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  sredstava   Zaključka   51   broj: 112-2821/2021 od 30.03.2021 i Odluke VD direktora Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ od 11.05.2021. godine donosi odluku o raspisivanju

 

Javnog oglasa

za prijem u radni odnos

O G L A S

 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 1. JEDAN IZVRŠILAC ZA RADNO MESTO MAGISTAR FARMACIJE U SLUŽBI ZA FARMACEUTSKU DELATNOST, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“

USLOVI:

      visoko obrazovanje

 • Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine
 • Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
 • Stručni ispit
 • Licenca
 • Najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistar farmacije

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da  uz prijavu dostave:

 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom I navedenom adresom I kontakt telefonom (po mogućstvu I elektronska adresa),
 • overenu fotokopiju diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
 • overenu fotokopiju dozvole za rad – licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenja nadležne komore o postojanju uslova za izdavanje licence),
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom I u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo)

a u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, na adresu:

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR “ZVEZDARA”

11000 B E O G R A D

Ul. Dimitrija Tucovića 161

Sa naznakom: “Za konkurs radi prijema u radni odnos”

Neblagovremene i nepotpune prijave na oglas neće biti uzete u razmatranje. Učesnici u oglasu pismeno će biti obavešteni Prijave dostaviti na adresu:  Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u arhivi Kliničko bolnički centar „Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161.

 

 

VD DIREKTOR KBC”ZVEZDARA”

Prof dr Petar Svorcan