Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“

У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-274/21 од дана 18.05.2021. године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због повећаног обима посла:

  1. Медицинска сестра/ техничар – 1 изршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

  • Средње образовање - IV степен;
  • Образовни профил- медицинска сестра/техничар;
  • Стручни испит за звање медицинска сестра/техничар;
  • Лиценца за обављање послова медицинска сестра/техничар;
  • Најмање шест (6) месеци радног искуства у наведеном звању.

 

              

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа који се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одсеку за опште и правне послове.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

в. д.  директора

др Драгана Мрђенов