Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, бр. 96/2019 и 58/2020), указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време због повећаног обима посла на упражњеном радном месту, медицинска сестра-техничар,  до добијања сагласности МЗРС, са пуним радним временом,   расписује се

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

 

Осам  извршилаца на одређено време због повећаног обима посла на упражњеном радном месту, медицинска сестра-техничар,  до добијања сагласности МЗРС за  заснивање радног односа на неодређено време,  са пуним радним временом, за обављање послова, радног места, медицинска сестра – техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- средње образовање,

- стручни испит за звање медицинска сестра-техничар,

                           - лиценца.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о захтеваном образовању;
  • Уверење о стручном испиту;
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.
  •  

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у Новинама „Послови“  Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

Прим. др сци. мед  Марјана Вукићевић