Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« бр.96/19), кадровског плана за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Обавештење Министарства здравља РС бр.112-01-00295/2021-02 од 28.04.2021.године, а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2821/2021 од 30.03.2021.године, Здравствени центар Зајечар расписује:

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време

 

 1. 6 (шест) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом,
 2. 9 (девет) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА/ТЕХНИЧАРА, за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом,
 3. 1 (једног) ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА, за рад у Служби физикалне медицине, на неодређено време са пуним радним временом,
 4. 1 (једног) ДЕФЕКТОЛОГА, за рад у служби Здравствене заштите школске деце, на неодређено време са пуним радним временом,
 5. 1 (једног) ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ, за рад на Одељењу стоматологије у Дому Здравља, не неодређено време са пуним радним временом,
 6. 2 (два) ВОЗАЧА, за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом,
 7. 1 (једног) РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, за рад у Одсеку за опште и правне послове у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом,
 8. 3 (три) СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом,
 9. 2 (два) ПОМОЋНА РАДНИКА, за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време,

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под 1: Медицински факултет и положен стручни испит,

Под 2: ССС (IV степен) – Медицинска школа општег смера, положен стручни испит

Под 3: Виша струковна школа – Виша медицинска школа за физиотерапеута, положен стручни испит,

Под 4: Дефектолошки факултет

Под 5: Стоматолошки факултет, положен стручни испит

Под 6: ССС - Техничка школа и возачка дозвола ''Б'' категорије

Под 7: ССС (IV степен)  - правни техничар

Под 8: Основно образовање

Под 9: Основно образовање

 

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • очитана возачка дозвола,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                    Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, лично или обичном/препорученом пошиљком.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић